ONDERHOUDSBEDRIJF
HUIJGEN
WEET WAT JE KRIJGT VOOR JE GELD

BOVAG ALGEMENE VOORWAARDEN

November, 2014

Versie: november 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG AUTOBEDRIJVEN
ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten leden van BOVAG Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefe- ning van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.
< >ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Econo- mische Raad en treden in werking per 1 oktober 1997. Zij zijn per 13 februari 2002 aan- gepast. BOVAG zal deze Algemene Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met genoemde organisaties. 
DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
< >een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;< >een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;< >de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;< >degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;< >degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;< >de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;< >< >toebehoren wordt verstrekt;
de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikteauto (van BOVAG Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
< > 
KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 - De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werk- dagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 - De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval op- genomen:
< >toebehoren;< > prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;< >van die auto;< >< >< >derde).
de wijze vanbetaling.

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging
< >den zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.< > 
Artikel 5 - Het risico voor de auto
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 - De overschrijding van de leveringstermijn
< >verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebreke- stelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zon- der rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.< >< > de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
Artikel 7 - Annulering
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoperinzijnverplichtingentekortisgeschoten.Dezeannuleringkanalleenschriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verko- per alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Al- gemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.< >moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.< >rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken. 
Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
Artikel 19 - Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastge- legd. Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs, van het aanvullende BOVAG Garantiebe- wijs voor een gebruikte auto en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.
Artikel 20 - Bemiddelingsregeling
Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de


uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van een ver- koper/reparateur die lid is van BOVAG Autobedrijven dient zich eerst tot deze verkoper/ reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling te Bunnik (telefoonnummer 0900 2692268 (35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik), met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto deze bemiddelingsrege- ling slechts hierop van toepassing is, wanneer door de koper niet kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte auto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG Garantie. BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, één en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Artikel 21 - Geschillenregeling
< >drachtgever enerzijds en de leden van BOVAG Autobedrijven anderzijds. Zij is voorts alleen van toepassing op:< >garantie.< >drukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie en waarbij de koop- prijs niet minder mag bedragen dan 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.< >derhoudsgarantie.< >opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bor- dewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te ma- ken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.< >Dit reglement maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemid- deling kan in het bindend advies een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/ reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de koper/opdrachtgevereenvergoedingverschuldigd.
< >gewone rechter is gedaan.< >indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzen- ding hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.< >Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.< >geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschil- lencommissie Voertuigen gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe. 
Artikel 22 - Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevesti- ging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtne- mer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdracht- gever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometer- tellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van directmailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet.
REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 8 - De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektro- nisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.


Artikel 9 - Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindi- gen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.


Artikel 10 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 - Stallingskosten
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehan- teerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 12 - Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
< >geheel voldoet;< >< > 
Artikel 13 - Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de ga- rantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 - Schadetaxatie
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt ver- strekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeen- gekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

GARANTIE
Artikel 15 - Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren
< >(waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de over- eenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.< >< >verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto 4500 EURO of meer bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevon- den door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Euro- pese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.). 
Artikel 16 - BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie
< > voering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.< >< >< >reparateur daarvan in kennis stelt;< >< >verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdracht- gever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn.Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 - De betaling
< >den. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.< >telijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aange- merkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voor- waarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen.